Je bent hier : Dienstverlening  >  Doorstart  >  Een nieuw(e) (t)huis  >  Vlaams Woningfonds
zaterdag , juli , 11 2020

Hoe kan het Vlaams Woningfonds je ondersteunen?

Op zoek naar een nieuw(e) (t)huis

Als je je landbouwbedrijf verkoopt, wil dit meestal ook zeggen dat je je huis (en thuis) moet verlaten. Vooral op psychisch vlak is de 'verhuis' niet altijd even gemakkelijk. Maar daarnaast moet er ook een antwoord gegeven worden op heel wat beslissende vragen. Koop ik een andere woning? Zijn er mogelijkheden voor mensen met een klein inkomen? Wie kan mij helpen met de administratie? Of huur ik beter een huis? Wie kan mij daarbij helpen?

In dit hoofdstuk, zetten we enkele instanties die zich hiermee bezig houden, op een rijtje. We lichten ze kort toe. Meteen stellen we ook vast, dat het hier een heel ingewikkelde materie betreft, die nogal verschilt van situatie tot situatie.

Tip: Het is beter dat je voor je eigen situatie eerst eens inlichtingen neemt bij verschillende instanties, vooraleer je definitief beslist.

Vlaams Woningfonds

Website

Waarvoor kan je hier terecht?

Het Vlaams Woningfonds biedt voor ex-landbouwers vaak een goede oplossing als je van plan bent om een woning (van dit fonds) te kopen of te huren.
Bij dit fonds kan je een goedkope, hypothecaire lening voor nieuwbouw, aankoop van een woning, verbouwingswerken en in uitzonderlijke gevallen voor de terugbetaling van vroeger aangegane hypothecaire schulden, bekomen. Men stelt ook goedkope huurwoningen ter beschikking.

Opgelet: Het aantal woningen van dit fonds is beperkt en lang niet in elke buurt beschikbaar.

Een lening aan sociaal tarief

Deze leningen zijn bedoeld voor de aankoop of het verbouwen van een bestaande woning of voor het verbouwen van een nieuwe woning

Wat zijn de voorwaarden?

Om een lening aan sociaal tarief te bekomen, moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
 • Het gezin moet minstens 1 kind ten laste hebben op het moment dat de lening schriftelijk goedgekeurd wordt. Een kind met een ernstige handicap (minimum 66%), geldt voor 2 kinderen ten laste.
 • Het inkomen (het netto belastbaar inkomen volgens het laatste aanslagbiljet) mag een maximum van 49.260 € met één kind ten laste niet overschrijden. Per bijkomende persoon ten laste, mag daar 3.080 € (indien een gehandicapt kind ten laste, dan mag daar nog 5.820 € bijgerekend worden).
 • De woning moet in het Vlaamse gewest gelegen zijn, moet gedurende de looptijd van de lening door het gezin bewoond worden en mag niet verhuurd worden.
 • Je mag geen andere woning in eigendom of vruchtgebruik hebben.
 • Het betreft een aankoop van een sociale woning. Dit betekent dat de geschatte waarde van de woning bepaalde grenzen niet mag overschrijden. Deze schatting gebeurt door medewerkers van het Vlaams Woningfonds. Tabel 9 toont de maximum toegelaten geschatte waarde van de woning per aantal kinderen ten laste. Deze maximum toegelaten waarde, wordt met 8.790 € verhoogd, wanneer het jongste kind jonger dan zes jaar is of wanneer een ouder van de aanvragers minstens zes maanden inwoont.
 • .
Tabel 9: Maximum toegelaten geschatte waarde van de woning om in aanmerking te komen voor een sociale lening van het Vlaams Woningfonds, naar aantal kinderen ten laste.   
Aantal kinderen Max. geschatte waarde van de woning (e)
1 188.470
2 188.470
3 197.890
4 207.310
5 216.730
6 226.150

Welk bedrag kan je lenen?

Het bedrag van de lening kan nooit hoger zijn dan de kostprijs en mag in principe niet hoger zijn dan 100% van de geschatte waarde van de woning. Het maximum leningsbedrag is afhankelijk van de verrichting:
bij aankoop: 95 % van de verkoopwaarde van de woning of, indien deze lager is, 95 % van de aankoopprijs van de woning;
bij werken: 95 % van de kostprijs van de werken maar steeds beperkt tot 95 % van de verkoopwaarde van de woning na de werken;
bij nieuwbouw: 95 % van de kostprijs van de bouw (grond inbegrepen) maar steeds beperkt tot 95 % van de verkoopwaarde van de woning;
bij overname van een vorige lening: 95 % van de verkoopwaarde van de woning.

Het maximum van 95 pct wordt tot 90 pct teruggebracht wanneer de terugbetaling van de lening niet volledig gewaarborgd is door een levensverzekering.
Leningen in tweede hypothecaire rang mogen niet meer bedragen dan het verschil tussen 95 % van de verkoopwaarde van de woning nà de werken en het saldo van de hypotheeklening in eerste rang, zonder de levensverzekeringspremie. Tevens kan in uitzonderlijke gevallen bijgeleend worden voor een gedeelte van de aktekosten.

Hoe betaal ik de lening terug?De leningen zijn terugbetaalbaar met gelijke, maandelijkse betalingen.
Wanneer tijdens de looptijd van de lening het aantal kinderen ten laste vermindert, blijft het maandgeld onveranderd. Verhoogt het aantal kinderen ten laste echter, dan vermindert het maandgeld.
Bij het vaststellen van de duur van de lening wordt rekening gehouden met onder andere het te lenen bedrag, de leeftijd van de aanvrager(s) en het inkomen; maar is principe beperkt tot 20 jaar.

En verder ...
 • De berekening van de rentevoet kan variëren en zit heel ingewikkeld in mekaar. Het algemeen principe is, dat de rentevoet lager is:
  • naarmate het netto belastbaar inkomen kleiner is
  • naarmate het aantal kinderen ten laste groter is
  • .
 • Wie een huis koopt met een Woningfondslening, kan daarnaast ook aanspraak maken op een lening voor het verbouwen van diezelfde woning. Er worden ook leningen toegekend voor de aankoop van bouwgrond. In beide gevallen gelden echter speciale voorwaarden en termijnen, waar we hier niet verder op ingaan.
 • Je moet geen schattingskosten betalen, alleen een beperkte dossierkost van maximum 150 €.
 • Voor een Woningfondslening worden de notariële erelonen met de helft verminderd.

Een goedkope huurwoning

Welke woningen komen in aanmerking?

Het Woningfonds beperkt zich in hoofdzaak tot het verhuren van woningen in stedelijke centra van het Vlaams Gewest die gesaneerd en aangepast worden aan de woonbehoeften van een groot gezin.

Voldoet je gezin aan de voorwaarden?


Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
 • het gezin moet minstens één kind ten laste hebben;
 • het inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.
Tabel 11. Maximum toegelaten inkomen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van het Vlaams Woningfonds, naar aantal kinderen ten laste.       
Aantal kinderen Max. bedrag van de lening (€)
1 29.789
2 31.366
3 32.943
4 34.520
5 36.097

Hoe gaat men concreet te werk?


Het fonds legt een register aan waarin kandidaatshuurders in chronologische volgorde opgenomen worden. Een sociaal assistent helpt je bij de administratie (toelagen, registraties enzovoort) en de opvolging.

               

Externe links:

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top