woensdag , december , 07 2022

De eerste die wint bij een beslag, is de deurwaarder.

Bewarend beslag

Wanneer een leverancier een vordering heeft en hij wenst het volledige procedureverloop niet af te wachten uit schrik dat er niets meer zal zijn, kan de leveranciers de afnemer in sommige situaties voorafgaandelijk bewarend beslag leggen.

Dit geeft de zekerheid dat de afnemer tijdens hangende de procedure niet kan verkopen. Een dergelijke procedure is wel kostelijk, omdat er -voorafgaandelijk de eigenlijke procedure- een aparte procedure moet worden opgestart voor de beslagrechter en omdat de gerechtsdeurwaarder moet worden ingeschakeld ter betekening.

De meest voorkomend bewarende beslagen wordt gelegd op een onroerend goed (perceel grond of een woning).

De mogelijkheid tot het leggen van bewarend beslag is voorzien, wanneer men als schuldeiser nog geen titel kan voorleggen op basis waarvan kan worden uitgevoerd lastens uw schuldenaar-afnemer.

Om bewarend beslag te leggen, dient u steeds over een beschikking tot toelating van het leggen van bewarend beslag te beschikken vanwege de Beslagrechter, die bevoegd is in het arrondissement waar beslag dient gelegd te worden.

De Beslagrechter oordeelt nadat de zaak werd ingeleid bij verzoekschrift en oordeelt binnen de 8 dagen na neerlegging van dit verzoekschrift.

Essentiële voorwaarden opdat een vraag tot toelating tot het leggen van bewarend beslag positief zou kunnen worden beantwoord zijn:

  • De vordering moet zeker en vaststaand zijn
  • Er moeten gegronde redenen van vrees dat de schuldenaar niet gaat kunnen betalen
  • In het verzoekschrift dient eveneens duidelijk te worden vermeld welk het bedrag is op basis waarvan bewarend beslag zal gelegd worden en waarop (welke goederen) u bewarend beslag wenst te leggen.

Van zodra de toelating van de Beslagrechter er is, kan de gerechtsdeurwaarder aan het werk gaan. U ontvangt de gerechtsdeurwaarder best met respect: een goede "samenwerking" leidt tot menselijker oplossingen.

  • Indien de beslagleggende deurwaarder vreest dat u gaat moeilijk doen, kan hij zich laten begeleiden door politie en een slotenmaker. Dergelijke praktijken maken dat veel mensen, die nog vertrouwen hadden (buren, andere leveranciers, collega's), ook hun 'voorzorgen' gaan nemen.
  • Indien u een hogere sanitaire status hebt op het bedrijf, dan moet de deurwaarder ook deze sanitaire reglementering volgen: omkleedlokaal, douche, bedrijfseigen werkkledij. Bij weigering laat u dit best vastleggen (foto, video en schriftelijk).
  • Indien u geconfronteerd wordt met een deurwaarder, dan leest u best goed na, vooraleer hij/zij de lokalen betreedt, op welke goederen de deurwaarder bewarend beslag mag leggen. Indien de eisende partij enkel bewarend beslag vroeg op de dieren en machines, dan mag ook alleen op die dieren en machines beslag gelegd worden (dus niet op de inboedel). Indien er dus beslag gelegd wordt op uw huishoudelijke inboedel, dan heeft de schuldeiser dit zo gevraagd.
  • Indien de deurwaarder in het beslag aantallen plantjes en dieren begint te omschrijven, dan telt u best mee. Indien er meer dieren en planten in het beslag worden beschreven, dan werkelijk aanwezig, dan kan u hierover later serieuze juridische problemen (beschuldiging van diefstal, risico weigering tot recht op verschoning) krijgen. Mee-tellen en controleren is dus de boodschap.
  • Het gevolg van een bewarend beslag is dat de schuldenaar-afnemer de in beslag genomen goederen niet meer kan vervreemden. Door het bewarend beslag mag er niets het bedrijf verlaten zonder toestemming van de schuldeiser, die bewarend beslag liet leggen.
    Neem geen genoegen met een mondeling akkoord van deze schuldeiser: enkel mits schriftelijk akkoord van deze schuldeiser, mogen er nog goederen verkocht worden. Vraag juridisch advies (ook best op papier) vooraleer u handelt.

Houd er wel rekening mee dat een bewarend beslag geen nuttig gevolg heeft, indien de schuldenaar-afnemer nadien in faling wordt verklaard.

Van zodra men na het leggen van bewarend beslag beschikt over een uitvoerbare titel (definitief vonnis), kan dit beslag door de gerechtsdeurwaarder worden omgezet in een uitvoerend beslag en dat op korte termijn.

Let op: er bestaat ook een revendicatierecht. Dat houdt de betwisting in van een onterecht beslag. 

Meestal is dat beslag onterecht omdat het geen eigendom was van de beslagene, maar zich wel in de woonplaats of werkplaats van die laatste bevond.

Een verregaand voorbeeld uit de praktijk zet de zaken op scherp : Bron: www.dyzo.be
Een garagist gaat failliet.
De curator treft in de werkplaats voertuigen aan en schrijft die op voor verkoop. Bij een volgend bezoek zijn die voertuigen verdwenen, want de failliete garagist heeft ze teruggegeven aan de klanten. Het faillissement wordt afgesloten zonder verschoonbaarheid omdat de curator dit als deloyaal gedrag van de gefailleerde beschouwt. De klanten hadden gebruik moeten maken van hun revendicatierecht.
De gefailleerde mag helemaal niets meer beslissen over de failliete boedel. De curator is baas over de boedel.

 

Land- en tuinbouwers, die geconfronteerd worden met een bewarend beslag, nemen best zo spoedig mogelijk contact op: voor bijkomende inlichtingen kan u terecht via E-mail: info@boerenopeenkruispunt.be

Externe link:

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43