woensdag , december , 07 2022

Dit is ook geldig voor tijdelijke stopzetting van de productie !

Gedwongen stopzetting

Zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten of onderbreken en zonder inkomen vallen, kunnen voortaan een uitkering aanvragen bij hun sociale verzekeringsfonds. Ze blijven kinderbijslag ontvangen en blijven bij ziekte verzekerd.

Sociale rechten

Oorzaken van gedwongen stopzetting

Tot nu toe waren faillissement en collectieve schuldenregeling wettelijke oorzaken voor een gedwongen stopzetting. Daar komen nu enkele nieuwe toegelaten oorzaken bij, namelijk een natuurramp, een brand, vernieling door een derde of een allergie. Deze gebeurtenis mag zich ten vroegste voorgedaan hebben op 1 oktober 2012. De rampzalige gebeurtenis moet het bedrijfsgebouw of de professionele uitrusting zodanig getroffen hebben dat een (tijdelijke of definitieve) stopzetting onvermijdelijk is. Uit het geheel van de wettelijke voorwaarden volgt dat de onderbreking minstens een maand moet duren om recht te hebben op een uitkering.

Natuurramp. De omschrijving van ‘natuurramp’ in de wetgeving is nogal omslachtig. Grosso modo kan het gaan over een aardebeving, een vloedgolf, een overstroming, een orkaan, een stormwind, een overloop of opstuwing van een openbare riool, een aardverschuiving, een grondverzakking of een ander natuurverschijnsel met een uitzonderlijk karakter of van een niet te voorziene hevigheid. Daarnaast komen ook de zogenaamde landbouwrampen in aanmerking.

Brand. Het kan gaan over een brand, maar ook over schade veroorzaakt door een blikseminslag, een ontploffing of implosie of schade veroorzaakt door een voertuig, zoals een vliegtuig.

Vernieling door een derde. Ook de vernieling van het gebouw of de uitrusting komt in aanmerking als reden voor de gedwongen stopzetting. Denk maar aan een ramkraak of verkeersongeval.

Allergie. Ten slotte komt ook een allergie in aanmerking. Het moet gaan over een allergie die veroorzaakt werd door het beroep. Denk aan een bakker die een allergie ontwikkelde voor bloem, of een schilder die allergisch werd voor sommige producten. De allergie moet erkend worden door de medische adviseur van het ziekenfonds. De stopzetting mag ingaan op de datum van de erkenning.

Andere wettelijke voorwaarden

Er moeten nog enkele andere voorwaarden vervuld zijn.

In een notendop…

  • De zelfstandige moet bijdrageplichtig geweest zijn in hoofdberoep gedurende het kwartaal van de gebeurtenis en gedurende de vier kwartalen effectief betaald hebben in de 16 kwartalen voorafgaand aan de stopzetting of het faillissement.
  • Hij moet zijn activiteit noodgedwongen stopgezet hebben en geen andere beroepsactiviteit uitoefenen, of zich niet in een toestand bevinden die hem recht geeft op een rustpensioen.
  • Hij moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • Om in aanmerking te komen voor de uitkering, mag hij geen rechten kunnen laten gelden op een vervangingsinkomen, zoals een arbeidsongeschiktheid- of werkloosheidsuitkering.
  • Om in aanmerking te komen voor de kosteloze sociale bescherming, mag hij geen rechten openen in de sociale zekerheid via zijn echtgenoot.

Uitkering en sociale bescherming

De maandelijkse uitkering bedraagt 1515,07 euro voor een gezinshoofd en 1212,43 euro voor een alleenstaande. Een zelfstandige kan gedurende maximaal 12 maanden aanspraak maken op de uitkering en op de kosteloze sociale bescherming. Hij kan tijdens zijn loopbaan meerder keren door het noodlot getroffen wordt. Op die manier kan een zelfstandige, bij een tweede gedwongen stopzetting, het saldo van de nog beschikbare maandelijkse uitkeringen toegekend krijgen, binnen de referteperiode van 12 maanden na de nieuwe stopzetting.

Aanvraagtermijn

Een getroffen zelfstandige kan de sociale rechten aanvragen binnen een termijn van twee kwartalen na het kwartaal van de stopzetting. Hij kan dat doen met een aangetekende brief of met een verzoekschrift, dat hij afgeeft aan de balie van zijn sociaalverzekeringsfonds.

Bron: Boer & Tuinder dd 24 januari 2014 auteur: Bert Hens, Acerta.

Laatste aanpassing: 29/09/2017

Let op: om een vlotte beslissing te krijgen, neemt u best contact met uw sociaal verzekeringsfonds, teneinde het dossier zo snel mogelijk volledig te krijgen.

  • het juiste aanvraagformulier
  • een attest van de RVA: Aanvraag tot werkloosheidsuitkering
  • een attest van de RVA: Bewijs van weigering van uitkering en de reden van de weigering
  • de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij
  • het verslag van de expert(en) van de verzekeringsinstelling.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43