woensdag , juni , 26 2019

Laat kwetsbare mensen in je omgeving niet uitspannen door gehaaide zakenmensen.

Zolgvolmacht kan uw familie beschermen tegen haaien, die hen kunnen uitspannen

Wanneer u handelingsonbekwaam wordt, zal een vrederechter uw vermogen onder bewind plaatsen en een bewindvoerder aanstellen die uw vermogen verder zal beheren onder het toezicht van een rechter. Vaak wordt een advocaat aangesteld als bewindvoerder. Waardoor u ongewild uw lot in handen van een vreemde legt.

Dit vermijdt u door een zorgvolmacht op te maken waarbij u zelf één of meerdere personen als uw lasthebber aanstelt. Ingeval u onbekwaam wordt, zal deze persoon welbepaalde handelingen stellen met betrekking tot uw vermogen.

U bepaalt zelf welke handelingen er kunnen worden gesteld: van het beheer van rekeningen tot het verkopen of schenken van roerende (bijvoorbeeld geld, aandelen, effectenportefeuilles, kunst) of onroerende goederen.

Wat als u later handelingsonbekwaam wordt?

Een zorgvolmacht is een volmacht die door een bekwaam persoon (“lastgever”) wordt verleend aan een andere persoon (“lasthebber”) om, tijdens een eventuele periode van handelingsonbekwaamheid, die persoon toe te laten om welbepaalde handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Dergelijke zorgvolmacht kan later zeker zijn nut bewijzen. Zo vermijdt u dat het beheer van uw vermogen in handen komt van een bewindvoerder en dat uw vermogen wordt geblokkeerd door een voortdurende tussenkomst van een vrederechter bij belangrijke beslissingen. Via de zorgvolmacht kan u niet enkel het beheer, maar ook de beschikking over uw vermogen delegeren, en dus kan de lasthebber ook handelingen stellen in het kader van uw successieplanning.

Wat als u niets regelt?

Indien u geen zorgvolmacht heeft opgemaakt, zal de vrederechter uw vermogen onder bewind plaatsen en een bewindvoerder aanstellen. Deze bewindvoerder kan een vreemde zijn en zal uw vermogen verder beheren, onder toezicht van de vrederechter. De familie kan evenwel vragen om een familielid aan te stellen als bewindvoerder, maar uiteindelijk beslist de vrederechter hier autonoom over.

Indien een dierbare onder bewind wordt geplaatst, kan dit bijvoorbeeld de volgende ongewenste gevolgen met zich meebrengen:

  • Bent u samen met uw partner eigenaar van een woning, dan kan de “gezonde partner” niet vrij beslissen om de woning te verkopen ingeval één van de partners onbekwaam is, maar is de goedkeuring van de bewindvoerder vereist;
  • Wil u een schenking doen aan uw kinderen van geld op een gezamenlijke rekening, dan zal de bewindvoerder oordelen of dit al dan niet geoorloofd is.

Voor wie?

Een zorgvolmacht is voor iedereen zinvol, niet alleen voor 60 of 70-plussers. Een jonge dertiger kan eveneens door een verkeersongeval handelingsonbekwaam worden en het beheer over zijn vermogen verliezen.

Aangezien u gezond van geest moet zijn op het ogenblik dat u een zorgvolmacht ondertekent, adviseren wij om tijdig actie te nemen.

Ieder van ons heeft er dus belang bij om hier even bij stil te staan. Met een zorgvolmacht legt u immers zelf de regie over uw vermogen in handen van de gewenste persoon.

Wat kan u nu al voorzien?

In uw zorgvolmacht kan u één of meerdere personen de opdracht geven om uw vermogen te beheren aan de hand van duidelijke instructies. U kan hierbij best een concrete lijst opnemen van bepaalde handelingen. Deze handelingen blijven echter niet beperkt tot daden van beheer, maar kunnen verdergaande daden van beschikking omvatten, zoals aan- en verkoop, verhuur, schenking, wijziging huwelijkscontract, het voeren van een gerechtsprocedure over bepaalde goederen, etc. U kan zelfs wensen opnemen in verband met uw (familie)bedrijf.

Naast uw lasthebber is het zinvol om ook al een opvolgende lasthebber aan te stellen. In bepaalde gevallen is het raadzaam om ook nog een onafhankelijk vertrouwenspersoon aan te duiden. Deze persoon kan later een cruciale rol spelen. Door toezicht uit te oefenen op uw lasthebber zal hij uw belangen steeds kunnen behartigen en advies geven.

Voor de inwerkingtreding heeft u de keuze tussen een onmiddellijke inwerkingtreding, dan wel na de vaststelling van uw handelingsonbekwaamheid door 2 onafhankelijke artsen.

Rechtsgeldigheid

Een zorgvolmacht kan niet mondeling maar moet altijd schriftelijk vastgelegd worden. Voor bepaalde handelingen, bijvoorbeeld de verkoop van onroerende goederen, volstaat een onderhandse volmacht immers niet.

Bovendien vereist een rechtsgeldige zorgvolmacht een registratie bij het ‘Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten’ (afgekort ‘CRL’). Indien uw volmacht niet geregistreerd zou zijn, komt de volmacht te vervallen ingeval van onbekwaamheid.

Varianten

U kiest zelf de mandaten die u aan uw lasthebber wil toekennen. U kan een individuele zorgvolmacht laten opmaken, maar u kan er ook voor opteren om samen met uw partner een wederzijdse zorgvolmacht (in één enkel document) op te maken.

(advies van een notaris). 

Voor bijkomende informatie vragen we u zelf contact op te nemen met uw advocaat en/of notaris, die op maat kan advies geven.

ter info:
In sept 2014 waren er al 78718 geregistreerde zorgvolmachten in Centraal Register. 
Zo'n zorgvolmacht (kosten 18.15 euro)kan je door een notaris laten opamekn of je kan et document zelf opstellen den dan via de vrederechter laten registreren. 

Deel deze pagina via
Facebook LinkedIn 

Je kan er vrienden, familie en collega's mee helpen.

Meld je aan voor gratis ondersteuning van Boeren op een Kruispunt

Of bel gratis 0800 99 138.

Top