zondag , augustus , 18 2019

Interesse? Neem dan contact op: 'Wie eerst komt, eerst maalt'.

Mogelijke stage- of eindwerkonderwerpen

ten voordele van de adviesvragers van vzw Boeren op een Kruispunt. Ben je nog op zoek naar een stage-opdracht, onderzoek of thesisonderwerp? Dan kunnen onderstaande vraagstukken je misschien inspireren. vzw Boeren op een Kruispunt is dagdagelijks op zoek naar haalbare praktijkoplossingen voor praktijkprobleempjes. Jij kan hierbij helpen.

De vzw heeft geen financiële middelen om dit te betalen, maar investeert des te meer tijd om je alle bekende praktijkervaring te vertellen, zoveel mogelijk cijfermateriaal ter beschikking te stellen en het doorgeven van adressen van mensen, die je mee willen ondersteunen. Van bij aanvang moet duidelijk zijn, dat de onderzoeker -om evidente discretie-redenen- niet wordt betrokken in de individuele begeleiding van boeren in nood noch informatie krijgt over individuele problemen.

Hoeveel rechthebbenden geraken niet aan hun sociale rechten?

We ontmoeten steeds meer mensen, die hun rechten niet kunnen activeren omdat ze niet door de procedures geraken.
Een sociologisch onderzoek zou dit kunnen dimensioneren.
- Welk deel van de rechthebbenden geraakt niet aan hun rechten?
- Wat zijn de karakteristieken van deze onderbeschermden?
- Wat zijn de karakteristieken van diegenen, waarbij het wel lukt? Lidmaatschap? Netwerk? Wie heeft hen ondersteund?
- Wat is het gevolg voor het mens en wereld beeld van de onderbeschermden?
  Blijven ze deelnemen aan het maatschappelijk stelsel, of stappen ze er stelselmatig uit? 
  Hoe blijven ze vertrouwen hebben/investeren in een sociaal stelsel, waar ze niets kunnen van terugkrijgen

Wat als mijn bedrijf niet wordt overgenomen als landbouw- of tuinbouwbedrijf?

Het aantal stoppers is een veelvoud van het aantal starters in de sector: de kans is dus klein dat je bedrijf wordt overgenomen als landbouwbedrijf. 50-plussers zouden best tijdig eens nadenken over dit scenario.

 • Hoe lang moeten ze dan nog investeren?
 • Hoe kunnen ze zorgen dat ze hun kredieten vroeger kunnen aflossen zonder wederbeleggingsvergoeding?
 • Welke bestemmingen kunnen ze nog geven aan hun bedrijf?
 • Blijven wonen en stallen her-benutten?
 • Wat betekent dit fiscaal als je de laatste 10 jaar niet veel meer investeert en toch ongeveer hetzelfde blijft verdienen?

Doel: perspectief geven aan boeren, die hun bedrijf niet als bedrijf kunnen overlaten.

Seizoenpacht is een belemmering om te stoppen

De seizoenpacht of cultuurpacht is een reglementering, die alleen geldig is tussen landbouwers. Wanneer een stopper geen landbouwer meer is, loopt hij het risico dat een collega, die zijn grond via cultuurpacht gebruikt, pachtrechten en voorkooprecht claimt. Dit is een zware vermogensvermindering op de landbouwgronden.

 • Hoe kan je als stoppende boer nog gronden in eigendom houden, zonder dat er een pachtclaim kan geregistreerd worden op je gronden?
 • Kan je gronden zelf rendabel uitbaten met de hulp van loonwerkers?
 • Kan je prijsgarantiecontracten voor teelten afsluiten, die rendabel zijn?
 • Hoe maak je een samenwerkingscontract op dat gevrijwaard is van de pachtwetgeving?

Doel: bescherming van kleine particuliere eigenaars van landbouwgrond tegen misbruik van de pachtwetgeving.

Hoe kan ik mijn geïsoleerde stal afbreken?

De laatste 10 jaar is er veel aandacht voor milieu en dierwelzijn: stallen worden goed geïsoleerd. In de stal is steeds meer kunststof verwerkt: De dieren zijn dikwijls gehuisvest op kunststofroosters en tussen kunststof afscheidingspanelen.

 • Hoe kan je zo'n bedrijfsgebouw bouwen, zodat de afbraak na 20-30 jaar nog betaalbaar blijft? 
 • Hoeveel kost dit dan?
 • Hoe kan een ondernemer zich daarop aanpassen / voorbereiden?

Doel: inventarisatie van soorten materialen, die in een moderne stal zijn verwerkt en die over 20 jaar gaan moeten afgevoerd worden.

Kan een bedrijf nog verder na een brand?

Na een brand heb je verschillende categorieën schade: de bluskosten, de afbraakkosten, de herstelkosten, de gevolgschade (waaronder het inkomensverlies tussen de brand en de herstelling.

 • De afbraak en afvoerkosten stijgen omdat het bluswater dat  beschouwd wordt als chemisch afval. (afvoerkosten van meer dan 200 euro per m3).
 • Wat zijn de normen van contaminatie om bluswater te beschouwen als chemisch afval?
 • Hoe kan een ondernemer ervoor zorgen dat de brandweer geen additieven / blusmiddelen gebruikt tijdens de brand? 
 • Wanneer de loods/stal geen kelder heeft, gaat het bluswater in de onmiddellijke omgeving (riool, gracht, omliggende percelen): hoe kan een ondernemer ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk bluswater in de (mest-)kelder loopt? Hoe kan hij ervoor zorgen dat het bluswater zich niet verspreidt over de verschillende (mest-)kelders, waardoor alle inhoud van alle kelders als chemisch afval wordt beschouwd door de milieu-inspectie?  
 • Zolang het dak niet hersteld is, wordt het bluswater omvangrijker, wat de schade nog vergroot. Hoe kan de ondernemer dit voorlopig herstellen en vergoed krijgen, voor een definitieve regeling met de verzekering?

Doel: risicoanalyse aan de hand van bouwmaterialen dat de afvoerkosten voor de stal onbetaalbaar worden voor de ondernemer, de ondernemer en zijn schuldeisers.

Verwerking van overschotten en afgekeurde voedselgrondstoffen tot veevoeding

In een inelastische markt kan de distributie en handel een paar procent overproductie amper verwerken: hierdoor daalt de producentenprijs exponentieel. Hoe kan een inelastische markt elastisch gemaakt worden? De studie zou kunnen kijken naar andere afzetkanalen voor het productieoverschot. Tegelijk moet gekeken worden hoe kan verhinderd worden dat minder waardige partijen nog verwerkt worden als voedselproduct voor hetzelfde afzetkanaal.

 • Stomen van aardappelen tot puree, grondstof voor de alcoholindustrie, ...
 • Verwerken van tomaten, sla, paprika voor andere toepassingen
 • Zoeken naar alternatief strooisel voor dieren: maisstokken, kaf, gedroogde plantenresten

Opmaak van een noodplan bij energie-blackout

 • Inventarisatie van alle elektriciteitsverbruikers op je bedrijf.
 • Aanduiden van cruciale verbruikers en verbruikers die even zonder energie kunnen.
 • Oplossingen zoeken voor deze cruciale verbruikers: eigen generator of alternatieven.

Commercialisatie van je producten op het bedrijf

Welke receptenboeken bestaan er om als teler de thuisverkoop van je producten te ondersteunen? Waar kan je ze krijgen/kopen?

Veel natuurgeld aan de strijkstok

Bijna de helft van het geld dat bestemd is voor 'agrarisch' natuurbeheer, komt niet bij de boer terecht. Dit hadden de mensen, die zeggen dat er teveel geld naar landbouw gaat, blijkbaar niet door. Dat blijkt ui de voorlopige rapportage over de besteding van de natuurgelden in Nederland. (bron Nieuwe Oogst 10/9/2011) Het meeste geld blijft hangen bij de uitvoeringskosten (administratieve zaken en controle) van de overheid zelf. Steeds meer groeit de overtuiging dat de boeren dit wel kunnen zonder al die controles. Andere bronnen tonen dat europees landbouwgeld gebruikt wordt om de voedselbanken te steunen: op zich een goede maatregel, maat het ware beter dat dit geld uit de pot van sociale zaken kwam. Dit is duidelijker voor het grote publiek.

Bedrijf op vakantieopvang en zelf schoolbank in

Veel bedrijfsleiders zijn bedrijfsblind geworden door jarenlang op eigen bedrijf te vertoeven en te weinig bij de buren te gaan gluren. In buitenland lazen over bedrijven, die ontruimd werden wegens een of andere ziekte: op dat moment liepen de bedrijfsleiders weer school, met zoveel mogelijk praktijklessen. Hoeveel zou het kosten om je volledig bedrijf voor een week of 14 dagen uit te besteden en zelf de vrijgekomen tijd te gebruiken om op voorbeeld bedrijven te gaan helpen (en tegelijk te leren, hoe ze het doen)?

Ontwikkeling van een businessplan voor een kinderopvang

Iemand, die geen ideale lokatie heeft om kinderopvang te beginnen, vindt nergens een rendabiliteitsstudie. Bij rondvraag naar de bekende organisaties beginnen alle adviseurs te vertellen dat er moet geinvesteerd worden in veiligheid en allerlei maatschappelijke normen. Niemand was in staat om inkomensprognoses of cijfermateriaal te bieden. Na 5 telefoontjes met doorverwijs, wordt de geinteresseerde ondernemer terug doorgestuurd naar de eerste instanties, die hij/zij al contacteerde.

Er zijn genoeg instanties die bij aanlevering van cijfermateriaal beoordelen en verbeteren, maar wie kan de uitgangscijfers aanleveren?

Hoe kan iemand nu beginnen met een investerings- en financieringsplan, als hij/zij niet op voorhand kan een kosten/batenanalyse maken?

Uitschrijven van een weekplanning

Bij onverwacht ziekte of ongeval is het belangrijk om de taken vlot te kunnen doorgeven aan een vervangboer. Hiervoor moet er een goede omschrijving gebeuren van alle noodzakelijke taken. Voor alle dagen wordt een takenlijst gemaakt met startuur en duurtijd van de taak. Tips en controlelijsten. Adressenlijsten voor ondersteuning van de vervangboer. Beschrijving van de taken apart met de best-practices. Dit kan voor verschillende types bedrijven: veehouderij, tuinbouw, akkerbouw.

Ruwvoederanalyses als basis van waardebepaling

Heel wat veehouders stopten met vleesvee. Hierdoor zoekt men een nieuwe benutting van het permanent grasland. Hoe kan een boer met overschot aan permanent grasland zijn gras valoriseren in de markt? Gewikkelde pakken voordroog kunnen verschillen in kwaliteit? Welke parameters van de ruwvoederanalyse leggen de beste correlatie tussen de kwaliteit van het ruwvoeder en de marktwaarde? Dit kan uitgerekend worden voor verschillende doelgroepen: particulieren, paardenhouderij, melkveehouderij.

Alternatieve bestemmingen voor tuinbouwserres

Verschillende tuinbouwers constateerden dat ze slechts een beperkte winst haalden uit de uitbating van hun serre. Zonder WKK komt de rendabiliteit van verschillende teelten in de knel. Welke bestemmingen kunnen nog gevonden worden voor tuinbouwserres? Welke parameters bepalen de afbraakwaarde van de serre? Voor welke teelten kan een oudere serre nog verhuurd worden? Kunnen serres nog ingericht worden als volkstuintjes? Beschrijving van de best practices en waarschuwingen voor mogelijke risico's.

Arbeid en machines inzetten buiten bedrijf

Indien verschillende teelten op bedrijf niet meer rendabel zijn, kan de boer er beter mee stoppen. Maar hoe kan hij de vrijgekomen tijd en machines inzetten voor een rendabeler activiteit? Hoe kan je bijvoorbeeld meewerken met je machines bij een collega-boer of een loonwerker? Best practices om eigen tijd op een flexibele manier in te zetten buiten het bedrijf. Interesse? Neem dan contact op met vzw Boeren op een Kruispunt tel 0800.99.138. Zo voorkomen we dat meerdere studenten-onderzoekers dezelfde onderwerpen aanpakken.

Hoeveel logboeken moeten boeren en tuinders eigenlijk bijhouden?

In het kader van administratieve vereenvoudiging willen we een overzicht maken van alle soorten logboeken, die boeren en tuinders moeten bijhouden. Hierbij willen we de onderzoeker ondersteunen door via enquête alle boeren en tuinders te vragen om mee te werken (via de website, via de nieuwsbrieven en via social media) Bij de inventarisatie kijken we naar de eisen van verzekeringen, FAVV (productie en thuisverkoop), milieuvergunning (incl luchtwassers en mestverwerkingen, koelinstallaties, verwarmingsinstallaties), VLM, WMM, dierwelzijn, en milieu. Na inventarisatie zouden we graag een beschrijving laten maken van de logboeken, de manier van invullen en de noodzakelijke tijdsbesteding.

Werken als therapie of als belasting

Wie van zijn werk zijn hobby kon maken, heeft er deugd van om te werken, als vorm van therapie bij ziekte of als ontspanning. We stellen vast dat hulpverleners, huisartisen en therapeuten dikwijls een andere activiteit voorstellen als ontspanning : "Zoek een hobby" staat dikwijls haaks op de eenvoudige realiteit, dat boer en tuinder nu eenmaal graag werken als hobby. Hoe kunnen we onderscheid maken tussen ontspannend, therapeutisch werken en werk dat oorzaak is van stress en last? Hoe kunnen we de betrokken boeren en tuinders leren een goede verdeling te houden die gezond is voor lijf en geest?

Verzameling van verbouw-voorbeelden van oude zeugenstallen

Niet iedereen is bij machte of geïnteresseerd om een nieuwe zeugenstal te bouwen. Toch dringt een ombouw naar groepshuisvesting zich op. Anderen kiezen ervoor om hun zeugenstal om te bouwen naar vleesvarkensstallen. Bedoeling is om praktijkvoorbeelden van geslaagde verbouwingen te filmen en via YouTube ter beschikking te stellen aan geïnteresseerden. Mogelijk kan de onderzoeker een lijst maken van mogelijke demonstratie-adressen. Dit kan voor verschillende soorten ombouw: naar groepshuisvesting, naar vleesvarkenshuisvesting of naar een andere bestemming (bv konijnen?) Voorbeelden filmpje 1/ filmpje 2

Uitschrijven van een weekplanning voor stageair of vervangboer

Bij onverwachte ziekte of ongeval is het belangrijk om de taken vlot te kunnen doorgeven aan een vervangboer. Hiervoor moet er een goede omschrijving gebeuren van alle noodzakelijke taken. Voor alle dagen wordt een takenlijst gemaakt met startuur en duurtijd van de taak. Tips en controlelijsten. Adressenlijsten voor ondersteuning van de vervangboer. Beschrijving van de taken apart met de best-practices. Dit kan voor verschillende types bedrijven: veehouderij, tuinbouw, akkerbouw.

Ruwvoederanalyses als basis van waardebepaling

Heel wat veehouders stopten met vleesvee. Hierdoor zoekt men een nieuwe benutting van het permanent grasland. Hoe kan een boer met overschot aan permanent grasland zijn gras valoriseren in de markt? Gewikkelde pakken voordroog kunnen verschillen in kwaliteit? Welke parameters van de ruwvoederanalyse leggen de beste correlatie tussen de kwaliteit van het ruwvoeder en de marktwaarde? Dit kan uitgerekend worden voor verschillende doelgroepen: particulieren, paardenhouderij, melkveehouderij.

Alternatieve bestemmingen voor tuinbouwserres

Verschillende tuinbouwers constateerden dat ze slechts een beperkte winst haalden uit de uitbating van hun serre. Zonder WKK komt de rendabiliteit van verschillende warme teelten in de knel. Welke bestemmingen kunnen nog gevonden worden voor tuinbouwserres? Welke parameters bepalen de afbraakwaarde van de serre? Voor welke teelten kan een oudere serre nog verhuurd worden? Kunnen serres nog ingericht worden als volkstuintjes? Beschrijving van de best practices en waarschuwingen voor mogelijke risico's.

Arbeid en machines inzetten buiten bedrijf

Indien verschillende teelten op bedrijf niet meer rendabel zijn, kan de boer er beter mee stoppen. Maar hoe kan hij de vrijgekomen tijd en machines inzetten voor een rendabeler activiteit? Hoe kan je bijvoorbeeld meewerken met je machines bij een collega-boer of een loonwerker? Best practices om eigen tijd op een flexibele manier in te zetten buiten het bedrijf.

Sociale netwerken heractiveren zonder computer

Meer dan 20% van de land- en tuinbouwers staan alleen op hun bedrijf. Jarenlange inzet van alle tijd en energie op het eigen bedrijf zorgen er soms voor dat de vrienden van weleer uit het oog zijn verloren. Door de privacywet is het blijkbaar onmogelijk om oude adressenlijsten van schoolmakkers, clubmaten, vereningsvrienden op te vragen. Wie geen toegang heeft tot de sociale netwerken via internet, zit met een probleem. Maar waar zijn de 'vrienden voor het leven' gebleven? Hoe kunnen we dit doorbreken?

Demonstratie van de slachtrijpheid van slachtvee

Volgens de slachthuizen worden veel dieren aangevoerd, die onvoldoende zijn afgemest. Dit heeft een grote invloed op de marktwaarde en het financieel resultaat van de veehouder. Voor het bepalen van de slachtrijpheid van vleesvee of reforme koeien, kan men de 'vetgrepen' toepassen. Door een veehandelaar of vleesveespecialist te filmen, die de vetgrepen toont, kunnen we meer rundveehouders leren hoe ze de slachtrijpheid kunnen bepalen. Dit filmpje kan via YouTube verspreid worden. Dit kan uitgebreid worden voor andere soorten vee.

Kwaliteit als hefboom op verkoopprijs

Boeren en tuinders hebben weinig vat op de marktprijs. De gemiddelde marktprijs wordt in veel sectoren bepaald door de distributie, en geeft weinig onderhandelingsmarge voor de teler. Toch kunnen toeslagen een belangrijke impact hebben op de uiteindelijke cashflow van het bedrijf. Welke parameters beïnvloeden de verkoopprijs: lotgrootte, homogeniteit, kwaliteit, aanbiedingsvorm, aanbiedingstijdstip, onderhandelingspositie, klantentrouw ? Dit onderzoek kan per sector of subsector onderzocht worden: veiling, industrie, vee, zuivel, groenten, fruit.

Quetelet lint voor vee

Bij de verkoop op voet van rundvee is het belangrijk zelf een nauwkeurig beeld te hebben van het levend gewicht van de dieren. Zie Gewichtschatten van BWB-vee. Wie geen veeweger heeft, kan gebruik maken van de Quetelet-formule: door de borstomtrek te meten, kan men omrekenen hoeveel het rund weegt. Doel van project: ontwikkeling van een lintmeter, waarop niet de borstomtrek staat, maar het omgerekend gewicht. Onderzoek van de productiekostprijs om zo'n lint met kwaliteitsvol materiaal. Marktonderzoek in welke mate verkopers van agrarische producten dit willen meenemen in hun productaanbod. Kunnen veevoederfirma's warm gemaakt worden om zo'n lint te verdelen als nieuwjaarsgeschenk: "Met ons veevoeder, weegt uw vee een stuk zwaarder". Dit onderzoek is toe te passen voor verschillende rundveerassen of andere diersoorten.

Businessplan als administratief ondersteuner voor boeren en tuinders

De administratie voor boeren en tuinders is dermate complex dat het voor velen onhaalbaar is geworden. De ondersteuning door erfbetreders, die regelmatig op het bedrijf komen, is verminderd. Daarom is er mogelijk ruimte voor een nieuwe dienstverlening: een zelfstandig administratief medewerker komt wekelijks of tweewekelijks op het bedrijf om alle papier te ordenen. Hij/zij zorgt dat alle documenten tijdig terecht komen bij de betaalde voorlichter, die de papieren invult. (Voorbeeld uit de KMO: klik hier) Ontwikkeling van een businessplan voor een administratief ondersteuner in hoofdberoep of bijberoep. Dit onderzoek kan zich richten tot bepaalde subsectoren van de land- en tuinbouw: het valt te verwachten dat er geen enkele administratieve ondersteuning bestaat, die alle papier van alle subsectoren snapt of kent.

Marktonderzoek voor een thuisverkoper

Korte-keten-verkoop wordt gezien als een oplossing om te ontlopen aan de druk van de grootdistributie. Thuisverkopers van hoeveproducten lopen echter snel tegen beperkingen van de kleinschaligheid. Hoe vindt een thuisverkoper de grootverbruikers in zijn dorp? Hoe kan een thuisverkoper afzet realiseren in het plaatselijk bejaardenhuis, ziekenhuis, hotel, dienstensector in de eigen gemeente? Dit marktonderzoek is gericht op een casestudie voor een boer of tuinder in nood. Dit kan toegepast worden op verschillende types thuisverkopers: groenten, fruit, vlees, zuivel.

Arbeidstijden onderzoek op basis van teeltplan

De sociale inspectie leerde ons dat ze voor controle al een berekening maakten van de arbeidsdruk op het te controleren bedrijf, aan de hand van het teeltplan. Dit staat in schril contrast met veel economische studies, waarin er geen arbeidstijden werden berekend. Nochtans zou men via een teeltplan de kostprijs van arbeid kunnen uitrekenen. De winst na vergoeding van arbeid, is dan een maat voor ondernemersvergoeding en eigen vermogen. Dit onderzoek kan eerste via litteratuurstudie en later via bevraging bij onze correspondenten naar praktijkcijfers. De analyse kan opgesplitst worden per subsector om sneller tot een resultaat te komen.

Bemiddeling als alternatief voor de rechtbank

Door betalingsproblemen ontstaan conflicten tussen leveranciers en afnemers. Wanneer dit conflict niet tijdig wordt aangepakt, proberen partijen hun recht te halen voor de rechtbank. Deze procedure is duur en leidt dikwijls tot nog meer frustratie. Het inschakelen van een bemiddelaar kan helpen om partijen mekaar te tot een redelijk resultaat te komen, zonder gerechtskosten. Dit onderzoek verzamelt ervaringen van bemiddelaars en hun klanten: zijn er best practices uit te distilleren? .

Van referentieprijs naar marktprijs

De onderhandelingsskills van een ondernemer zijn cruciaal om zijn succeskansen te verhogen. Voor een goede onderhandelingspositie is markt- en prijsinformatie noodzakelijk. Om onze adviesvragers te ondersteunen, willen we hen per subsector de belangrijkste bronnen van referentieprijzen doorgeven en onze bestaande prijzenpagina vernieuwen. Daarna willen we de bestaande databanken van marktprijzen doorgeven: wie verzamelt deze kennis en hoe geraak je als agrarisch ondernemer aan deze informatie. De combinatie van beiden moet onze adviesvragers versterken in hun financieel resultaat. Dit onderzoek verzamelt via alle mogelijke kanalen (internet, facebook) en bestaande kennisnetwerken de informatiebronnen. Het onderzoek kan opgesplitst worden per subsector.

Van recht hebben tot recht krijgen

Het resultaat van een juridisch geschil hangt niet alleen af van de naakte feiten, maar evenzeer van de verdediging van betrokkene. Hiervoor is een goede rechtbijstand onontbeerlijk. In welke mate hebben kwetsbare groepen toegang tot de commerciële of sociale rechtsbijstandsorganisaties? Wie heeft een rechtbijstandsverzekering en vooral, wie heeft dit niet? Welke dekking geeft de premie, die betrokkenen betalen? Theoretisch en praktijkonderzoek in fases. Dit project vereist mogelijk eerst een vooronderzoek over de onderzoeksmethode en technieken. Dit kan uitgevoerd worden door kandidaat-juristen of andere.

Burgerparticipatie verhogen

Het was op het nieuws: de beleidsmiddelen voor de lokale overheden zijn beperkt, terwijl iedereen verwacht dat de sociale noden zullen stijgen. Wanneer bestaande initiatieven minder gefinancierd worden, kan/moet de bevolking de taken zelf overnemen: Hoe kan de bevolking de lokale organisatie van de sociale zorg beter ondersteunen? Hoe kunnen de lokale organisaties geintegreerd worden in de lokale sociale dienstverlening? Wie brengt de bestaande sociale dienstverlening bij de doelgroep: mensen in nood? Wie vertelt over de nieuwe noden van de doelgroep aan de sociale diensten? Hoe kunnen lokale mensen geinspireerd worden om te zorgen voor kwetsbare mensen in de buurt? Dit project vereist mogelijk opgesplitst worden: Eerst een inventarisatie van bestaande voorbeelden van burgerparticipatie als inspiratiebron voor een later onderzoek. Dit kan uitgevoerd worden door kandidaat-sociologen of andere.

Non-take up van sociale rechten

Uit onze praktijk hebben we een vermoeden dat heel wat kwetsbare boeren en tuinders hun effectieve sociale rechten niet opnemen: we denken hierbij aan omniostatuut, studiebeurs, betalingsregeling of vrijstelling sociale bijdragen, sociale dienstverlening in lokaal sociaal huis, derdebetalingsregeling geneeskundige zorgen, .... Wie wil de inventarisatie van alle bestaande sociale rechten voor kwetsbare boeren en tuinders opmaken? Hoe kunnen we achteraf meten in welke mate dit gebruikt wordt en vooral welke mensen deze rechten niet gebruiken? Indien veel rechthebbenden dit niet zouden gebruiken: hoe kunnen we hen informeren om hun sociale rechten op te nemen? Dit kan uitgevoerd worden door kandidaat-maatschappelijk assistent.

Onuitvoerbare bedrijfsadviezen voorkomen

Het moet ontmoedigend zijn voor sommige bedrijfsadviseurs, dat hun goed bedoelde bedrijfsadviezen niet worden gevolgd. Bij sommige van onze adviesvragers is het even ontmoedigend, wanneer ze deze bedrijfsadviezen niet kunnen uitvoeren omdat geen enkele partij deze bedrijfsverbetering wil financieren. Hoe kunnen bedrijfsadviseurs geïnspireerd worden om advieskosten te vermijden, op bedrijven, die de investeringen toch niet kunnen uitvoeren? Hoe kunnen bedrijfsadviseurs zelf de return on investment doorgeven aan de adviesvrager, zodat de verbetering toch gefinancierd wordt?

"Co-housing": samenwonen met boeren

We kennen heel wat alleenstaande boeren, die beschikken over relatief grote woonruimten. Zij kunnen er baat bij hebben om een deel van hun woning te verhuren aan andere mensen. Net zoals in de stad, kunnen ze een samenlevingsvorm ontwikkelen, waaruit alle partijen voordeel kunnen halen: ieder houdt zijn onafhankelijkheid, maar er zijn ook gemeenschappelijke activiteiten. Boodschappen doen, regelmatig samen eten, thuiswacht voor mekaar organiseren, kinderopvang, toezicht op de dieren, terwijl de boer een vergadering volgt. Een droom of realiseerbaar?

 • Welke problemen kan je hebben op basis van de huishuurwet?
 • Hoe kan je duidelijke afspraken maken zodat ieder zijn rechten en plichten kent?
 • Hoe kan je de beëindiging van de samenwoning op voorhand regelen, zodat er geen praktische, juridische of persoonlijke problemen bijkomen? (bv. verplichting om domiciliëring te verhuizen na beëindiging)

Dit onderzoeksonderwerp kan bestaande systemen in de stad of op het platteland inventariseren, best practices beschrijven, een samenwoon-protocol ontwikkelen. Het onderzoek hoeft niet toegespitst zijn naar alleenstaande boeren: koppels met ongebruikte ruimten van hoevetoerisme of ongebruikte kinderkamers kunnen ook voordeel halen uit deze samenwoon-vorm. Er is al heel wat onderzocht door vzw Samenhuizen Dergelijk onderzoek kan uitgevoerd worden door kandidaat-sociologen.

Hoe kan je onderdak geven aan een vriend, familielid of collega, die veel financiële problemen heeft?

Case: je broer heeft financiële problemen en je wilt hem/haar onderdak bieden. Je kan morele steun geven, praktisch meedenken om problemen op te lossen en zelfs een pak geld besparen, door hem/haar onderdak te bieden. Dit is heel gevaarlijk wanneer je weet dat deurwaarders en schuldeisers zich op het domicilieringsadres of zelf gewoon feitelijk adres kunnen aanmelden om de complete inboedel in beslag te nemen.

 • Hoe kan je je eigen spullen beveiligen tegen beslag? In principe door de aankoopbewijzen van alle spullen voor te leggen. Dit is echter meestal niet doenbaar: men kan toch moeilijk vragen aan de ouders, dat ze hun huisraad volledig kunnen verantwoorden.
 • Is er een praktisch haalbare oplossing mogelijk om te voorkomen dat je die vriend, familie of collega op straat moet laten staan? Diot zou de wachtlijsten voor sociale huisvesting kunnen inkorten.
Dergelijk onderzoek kan uitgevoerd worden door kandidaat-juristen.

Alternatieve financieringsvormen binnen familie of gemeenschap

Onze grootouders deden het voor. Onze allochtone medeburgers (veelal van uit Islam-cultuur) doen het nog. In de ontwikkelingslanden wordt het nu door onze banken gepromoot. Het is wel mogelijk voor investeringen met hoger risico : winwin-lening in België of starterslening in Nederland. Families en collega's financieren mekaar. Dit zorgt voor een verbondenheid en verantwoordelijkheidszin, die heel belangrijk wordt op het moment de kredietnemer in problemen komt. Wat zijn de voor- en nadelen? Welke bestaande middelen zijn er op dergelijke financieringen te optimaliseren: fiscale aftrekbaarheid van dergelijke kredieten, juridisch, waarborgkundig, menselijk? Kunnen de bestaande banken hierin een bemiddelende rol spelen: familie leent geld aan iemand en de bank zorgt enkel voor de administratieve afwikkeling/opvolging? Dergelijk onderzoek kan uitgevoerd worden door kandidaat-sociologen of -juristen.

Interesse om met ons zo'n onderzoek uit te diepen?

Neem dan dringend contact op met vzw Boeren op een Kruispunt tel 0800.99.138. Zo voorkomen we dat meerdere studenten-onderzoekers dezelfde onderwerpen aanpakken. Het is zeker onze bedoeling om ke verzamelde kennis door te geven aan alle boeren en tuinders in nood: groot en klein. Bovendien verspreiden we (indien mogelijk) je resultaten via onze Nieuwsbrief (2000 abonnees). Indien je liever het idee overneemt en uitwerkt via een andere organisatie, hou ons dan op de hoogte over je resultaten. Onze boeren en tuinders in nood hebben recht op deze informatie.Indien je weet dat dit onderwerp al is onderzocht, dan ontvangen we graag de gegevens van het onderzoek, zodat we dit kunnen gebruiken of adviesvragers kunnen doorverwijzen naar de kenniseigenaars.

aanmelden homepage

Ik wens hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Aanmeldformulier

Of bel gratis 0800 99 138

Top