Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject
maandag , december , 05 2022

Onvolledig overzicht van alle administraties: 'Alles wat waard is om gedaan te worden, is dubbel waard als het gedaan is'.

Administratie in land- en tuinbouw

Indeling administratie en mappen

 1. BANKAFSCHRIFTEN
  1. Sorteren volgens bank
  2. Sorteren volgens datum
 2. VERKOPEN / UITGAANDE FACTUREN / INKOMSTEN
  1. Verkopen
   • Weegbriefjes / verkoopbewijzen / klasseringen bijhouden
   • Klasseren volgens datum
  2. Betaald
   • Ordenen op datum
   • Datum en bank noteren wanneer betaald
 3. AANKOPEN/ INKOMENDE FACTUREN / UITGAVEN
  1. Leveringsdocumenten voor factuurcontrole
   1. Vrachtbrief of vervoerdocumenten
  2. Nog te betalen facturen apart houden
  3. Rappels / Aanmaningen
   1. Klasseren volgens datum
   2. Wanneer factuur betaald is, ook aanduiden op rappel
  4. Betaalde facturen apart houden
   1. Ordenen op datum
   2. Datum en bank noteren wanneer betaald
  1. FINANCIELE BEDRIJFSDOCUMENTEN
   1. Bank en verzekeringen
    1. Afbetalingsplan actuele aflossingstabellen.
    2. VLIF aanvragen en beslissingen
    3. Verzekeringscontracten
    4. Domiciliëringovereenkomsten, bestendige opdrachten
    5. Rechtsgeding, aanvraag tot betalingsuitstel
   2. Boekhoudkundig management
    1. Ontwikkelingsplan
    2. Jaarlijks resultatenrekening
    3. Rentabiliteitsberekening investering
   3. Belastingen
    1. Resultaat fiscaliteit
    2. Afschrijvingslijst
    3. Inkomstenbelastingen
    4. BTW- listing
  2. STEUN LANDBOUW
   1. Documenten betreffende Bedrijfstoeslag
    1. Oppervlakte-aangifte gesorteerd per jaar.
    2. Steun Agromilieumaatregelen
    3. Steun dierlijke sector: veeteelt & zuivel
    4. De ingevulde verzamelaanvraag van het jaar ervoor
    5. Permanent grasland areaal
    6. Identificatiefiche
    7. Zoogkoeienpremies
    8. MTR- premies en opmerkingen in verband met activering
    9. E-loket
    10. Randvoorwaarden
   2. Beheersovereenkomsten VLM
    1. Beheersovereenkomsten
    2. Bodemanalyse resultaten en bemestingsadvies
    3. Bodemattest
  3. AUTOCONTROLE DIERLIJKE PRODUCTIE
   1. Documenten bij de uitbating van een rundveebeslag
   2. Documenten betreffende de hoevezuivelproducenten
   3. Documenten bij de uitbating van een varkensbeslag
   4. Documenten bij de uitbating van een kalvermesterij
   5. Documenten bij de uitbating van een pluimveebeslag
   6. Documenten bij de uitbating van een beslag met kleine herkauwers (schapen en geiten)
  4. AUTOCONTROLE PLANTAARDIGE PRODUCTIE
   Meldingsplicht bij plantaardige productie.
  5. MESTBANK
   1. Identificatie van aangifte
   2. De NutriêntenEmissieRechten NER
   3. Mesttransporten
   4. Dierlijke productie mest
   5. Aanwenden van mest op gronden
   6. Staalname en analyse
   7. Aanvoer- en afvoer van mest
   8. De aangifte
   9. Auditrapport
  6. WATER
   1. Waterverbruik
   2. Waterkwaliteit
  7. VEE VERBETERING
   1. Melkcontroles
   2. Lineaire beoordelingen
   3. Stieradvies
   4. Inseminatiefiches
   5. Sperma aankoop
   6. Registratiekaarten
  8. TEELTVERBETERING
   1. Rassenadvies
   2. Bemestingsadvies
   3. Advies plantenbescherming/onkruidbestrijding
   4. Oogst/rooiadvies
  9. STATUTEN VAN LANDBOUWER (STER), ECHTGENOTEN, VENNOTEN, WERKNEMERS, STAGIAIRES
   1. Documenten betreffende de landbouwer en zijn familie
    1. Geboorteakte / attest
    2. Diploma's: A- B- C, vormingsattesten, toelating tot het beroep van de landbouwer, stageattest
    3. Statuut/ co-titularis, statuut helpende zoon / dochter
    4. Huwelijkscontract/ Scheidingsdocumenten / Schenkingen /Erfenissen
    5. Rijbewijzen
   2. Sociale bescherming van het gezin
    1. Inschrijving, opschorting en officiële kennisgeving (sociale wetgeving, mutualiteit, aanvullende verzekering)
    2. Pensioen: pensioensparen / Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen / sociale bijdrage fiche man/vrouw
    3. Vervangingsinkomen, familiale steun
    4. Bescherming en premies voor de kinderen
    5. Attest van aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
   3. Medewerkers en stagiaires
    1. Register van loontrekkend personeel / aanwezigheidsregister
    2. Arbeidsreglement
    3. Contracten van stagiaires en verzekeringen van de stagiaires
    4. De briefwisseling met het sociaal secretariaat of sociaal fonds
  10. EXPLOITATIE EN DE PRODUCTIE
   1. Onroerende en roerende goederen
    1. Notariële aktes van de eigendommen
    2. Kadastrale plannen van de eigendommen
    3. Pachtcontract, prijzij, erfdienstbaarheid, gebruikerscompensatie
    4. Ruilpachtcontract van terreinen, teelten,…
    5. Toeslagrechten, melkquotum, zoogkoeienquotum
    6. Bedrijfsovernamecontract
    7. Aannemingscontracten (gebouwen,…)
    8. Kruispuntbank
   2. Vergunningen en keuringen
    1. Vergunningen: milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, bewijs van beginkapitaal, gelijkvormigheidattest
    2. Vergunning grondwaterwinning
    3. Vergunning voor waterputten en boorputten
    4. Certificaten en labels
    5. Douane en accijnzen mazout
   3. Samenwerkingsverbanden
    1. Oprichtingsakte vennootschap
    2. Aandelen in coöperatie
    3. Leveringscontracten (teelten, inscharingscontracten,…)
   SCHEIDINGSBLADEN OM EEN KLASSEMENT OP TE STELLEN (onder voorbehoud/ laatste versie ligt bij ons op kantoor)

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

 • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

 • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

 • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

 • Ken je een link van een online formulier?

 • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

 • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
  Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.