maandag , december , 05 2022

Steeds minder ruimte voor landbouw

Wildschade stijgt: de technieken om dit te beperken worden moeilijker

​Sinds 23 augustus 2016 is er een nieuwe reglementering om een aantal vogelsoorten te bestrijden.

​Deze reglementering is moeilijk om te volgen: voor de laatste versie van de regels en de noodzakelijke formulieren neemt u best contact op met de dossierbeheerder bij uw landbouworganisatie.
​Voor Boerenbond is dit Ignace Deroo, ignace.deroo@boerenbond.be  0478 42 46 35

In professionele teelten mag je bestrijden

 • het jaar rond: zwarte kraaien, kauwen en eksters
 • tussen 15 mei en 1 september : spreeuwen
 • tussen 1 juli en 1 november: vlaamse gaaien
 • tussen 1 mei en 1 oktober: brandganzen.

Het terrein waar je dit mag bestrijden is ook gereglementeerd:

 • zwarte kraaien, kauen en eksters: groot gebied, zonder beperking van het perceel
 • spreeuwen, Vlaamse gaaien en brandganzen: het perceel waar je een vergunning voor aanvraagt + 150 m errond.

De techniek van bestrijding is ook gereglementeerd:

Je moet eerst bij het ANB een melding doen van je geplande bestrijding volgens gereglementeerde modelformulieren, die je kan vinden op www.natuuralsgoedebuur.be

​De bestrijding mag ten vroegste beginnen 24 uur na de melding (hou dus een bewijs van je melding om problemen te voorkomen) en tot de einddatum zoals vastgelegd in de bovenstaande reglementering.
​Bovendien moet je een kaart op schaal 1/10.000 of 1/25.000 meesturen waarop de percelen zijn aangeduid.

Iedere melding moet voor 1 april gevolgd worden door een opgave van het aantal gedode dieren van de diverse soorten, door het (weeral) modelformulier in te vullen.

​Je kan de fomulieren rechtgeldig versturen via

 • een aangetekend schrijven

 • een email of

 • elektronisch indienen

Je moet eerst de schade proberen voorkomen door een wijze zoals uiteengezet in de 'Code voor goede praktijken'.

Tabel 1: Minimaal vereiste installatie per oppervlakte volgens de code reglementering van goede praktijk.

Poppen en vogelverschrikkers 1 per hectare
Vlaggen, balonnen en linten 10 per hectare
Een heliumballon aan een kabel 1 per 4 ha
Imitatie vliegende roofvogel 1 per 2 ha
Bewegende pop 1 per 4 ha
Gespannen linten maximaal 1 meter tussenafstand
Gaskanon 1 per 4 ha
Afschrikkend geluidssysteem 1 per 4 ha
Overkappen of voerdekken van het perceel volledige oppervlakte.

Daarna mag je proberen de bestrijding uit te voeren, weeral met bepaalde technieken en middelen, volgens de reglementering.

Middelen per soort voor bestrijding

Zwarte kraai, kauw, ekster, vlaamse gaai vuurwapens, roofvogels, trechtervallen, kalsenkooien, akoustische hulpmiddelen, dode en kunstmatige lokdieren
spreeuw vuurwapens en lokvogels
brandganzen inloopkooien

Normaal is het de grondgebruiker, die de bestrijding mag uitvoeren, maar voor de meeste middeln moet de grondgebruiker een beroep doen op iemand anders, die dan weer een gereglementeerde vergunning heeft.

Vuurwapens persoon met een jachtvergunning
Roofvogels persoon, die deze rechtmatig in bezit heeft en die ook het jachtrecht van het perceel heeft
trechtervallen, larsenkooien en inloopkooien eigenaar, huurder, exploitant, de bijzonder veldwachter, of iemand, die een schriftelijke verklaring kreeg.

Voor de vallen en kooien, zijn er ook nog een paar regeltjes:

 • je mag een vlees of slachtafval als lokaas gebruiken.
 • ​Je mag 2 levende lokdieren per trechterval of larsenkooi gebruiken maar hebt geen ringverplichtting.
 • Je moet dagelijks de vallen controleren en de andere dieren weer loslaten.
 • ​Je moet een plaatje bevestigen met de naam van de bestreden soort, het telefoonnummer van ANB (zodat de passant klachten kan doorgeven), eventueel het jachtverlofnummer (te vragen bij je jager) en heel expliciet de letterlijke zin ' Deze val is geplaatst conform de uitvoeringmodaliteiten van het soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3"

Let op:

De erkende opvangcentra kunnen de gevangen dieren terug loslaten op de plaats waar ze gevangen worden.

Dit artikel is geschreven naar 'Toen je nog vogels mocht vangen' van Boer & Tuinder, 3 september 2016.
Deze informatie is sterk afhankelijk van nieuwe wijzigingen. Om de laatste stand van zaken te kennen, belt u best even naar uw landbouworganisatie.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43