maandag , december , 16 2019

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Aanmeldformulier

Of bel gratis 0800 99 138

Gebruik onder voorbehoud: contacteer de diensten voor de zekerheid

Administratieve kalender voor land- en tuinbouw (2018, onder voorbehoud)

 

Map in Administratie

Voorlichters overheid

JANUARI

01 januari

Meterstanden van het water (mestbankaangifte)

VMM

Opnemen stocks dierlijke mest

Adviesdienst VLM

Afsluiten bedrijfseconomische boekhouding Landbouwmonitorings netwerk

15 januari

=> Spreiden stalmest toegestaan in alle gebieden.

=> Storting bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het seizoenloon

=> Belastingaangifte forfaitaire land- en tuinbouwinkomsten

=> Adviesdienst VLM

=>

=>

20 januari

=> Trimesteriele BTW- aangifte (handelingen van oktober/ november/ december)

 

31 januari

=> Non- food (kopie contract wintergewassen door de inzamelaar)

=> Energiegewassen(kopie contract wintergewassen door eerste verwerker)

Hoofdbestuur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer

FEBRUARI

01 februari

=> Spreiden mest op grasland in algemeen gebied

=> Adviesdienst VLM

15 februari

=> Raadplegen bedrijfsstatus en eventuele maatregelen in het kader van de

=> Nitraatresidumeting (op het Mestbankloket)

=> Derogatieaanvraag (via Mestbankloket)

=>Aanvraag verhoogde bemesting (via Mestbankloket)

=>Opmaak bemestingsplan (voor bedrijven die derogatie toepassen)

=> Adviesdienst VLM

16 februari

=> Mestbankaangifte op papier

=> Spreiden van mest in alle gebieden op grasland en akkerteelten toegestaan

=> Adviesdienst VLM

28 februari

=> Indienen van de fiche 281.10 en opgave 325.10 (werknemers).

=> Indienen overdracht premierechten zoogkoeien.

=> Zoogkoeienpremie (Herziening premierechten)

 

MAART

1 Maart

=> Slachtpremie voor kalveren (Aanvraagformulier per kalf of per groep kalveren met eenzelfde slachtdatum en geslacht in België of en een andere EU- lidstaat)

 

14 maart

=> Aangifte water VMM

=> Integraal milieuverslag

=>Aangifte van de afvalwater- en grondwaterheffing.

=> Integraal milieuverslag

=> VMM website

16 maart

=> Mestbankaangifte online

=> Adviesdienst VLM

31 maart

=> Indienen jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

=> Jaarlijkse opgave van afnemers belastingplichtigen (BTW- listing)

 

APRIL

1 april

=> Opmaak jaarverslag milieucoördinator

 

10 april

=> Voorafbetaling belastingen

 

20 april

=> Trimesteriele BTW- aangifte (handelingen van januari/ februari/ maart)

 

21 april

=> Verzamelaanvraag
=> Bevestiging derogatieaanvraag en verzamelaanvraag (via e-loket Departement Landbouw en Visserij)

 

30 april

=> Fiches 281.20 = de loonfiches

=> Aanvraag tot terugbetaling van voorafbetalingen belastingen ()

=> Jaaruitslag 2004 van de V.R.V.

=> Non-food : aangifte niet-voedingsgewassen - Model 1 en/of Model 2

=> Faunabraak : Origineel contract of verklaring

=> Gedroogde voeders : Kopie contract

=> Energiegewassen : afzonderlijk oppervlakteaangifte-formulier

=> Energiegewassen : Origineel contract (of verbintenis).

=> Energiegewassen : Kopie van contract moet door de inzamelaar ingediend worden.

 

MEI

01 mei

=> Afsluiten bedrijfseconomische boekhoudingen

Landbouwmonitoringsnetwerk

02 mei

=> Indienen verzamelaanvraag

=> Indienen contract verwerking zomergewassen non-food braak en energiegewassen.

=> Non- food op braak (origineel contract/ verbintenisverklaring of aangifteformulier)

=> Energiegewassen (origineel contract/ verbintenisverklaring)

=> Gedroogde voeders (verzamelaanvraag)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

 

=> Non- food (kopie contract zomergewassen door inzamelaar)

=> Energiegewassen (kopie contract zomergewassen door eerste verwerker)

Hoofdbestuur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer

31 MEI

=> Bedrijfstoeslag

=> Agromilieumaatregelen

=> Non- food op braak (wijzigingen van contracten)

=> Energiegewassen
(wijziging van contracten)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

30 mei

=> Non-food : aanhangsels van eventuele contracten

 

15 mei

=> Indienen van aanvraag voor de keuring van percelen bestemd voor de productie van zaailijnzaad en pootgoed

 

31 mei

=>Indienen van wijzigingen aan verzamelaanvraag voor campagne 2010 zonder penalisatie

=> Wijziging verzamelaanvraag milieumaatregelen (mech. onkruidbestrijding)

=> Hop: Specifieke verzamelaanvraag

=> Energiegewassen : aanhangsels contract

=> Indienen van wijzigingen aan verzamelaanvraag voor campagne 2010

=> Zaaizaad: lijnzaad en speltzaad (steunaanvraag oogst)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

JUNI

1 juni

=> Aanvraag vrijstelling als focusbedrijf (via Mestbankloket)

=> Uiterste datum om aanvraag verhoogde bemesting in te trekken (via Mestbankloket)

 

25 juni

=> Indienen steunaanvraag productie zaaizaden

 

30 juni

=> Indienen van de fiche 281.50 = commissies, ereloon

=> Indienen van de opgave fiche 325.20

=> Aangifte vennootschapsbelasting en personenbelasting

 

JULI

2 juli

=> Zaaizaad: lijnzaad en speltzaad (vermeerderingscontract- of aangifte)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

10 juli

=> Voorafbetaling belastingen

 

15 juli

=> Aangifte bedrijfsvoorheffing bestuurder- zaakvoerder

 

20 juli

=> Trimesteriele BTW- aangifte (handelingen van april/ mei/ juni)

 

24 juli

=> Neerlegging Jaarrekening vennootschap bij Nationale Bank

 

AUGUSTUS

15 augustus - 31 augustus

=> Maaien op braakpercelen.

 

31 augustus

=> Neerlegging jaarrekening (boekjaar 31/12)

=> Aanvraag nieuwe fosfaatklasse (formulier + bijlagen aan de VLM bezorgen)

 

SEPTEMBER

01 september

=> Verbod spreiden mest in Kwetsbare gebieden : Water - Natuur - Ecologisch waardevol agrarisch gebied.

=> Adviesdienst VLM

14 september

=> Verwerkingspremie vezelvlas en vezelhennep (aankoop- verkoopcontract)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

15 september

=>Verbod spreiden mest Algemeen gebied én in kwetsbaar gebied - Fosfaatverzadigd.

=> www.boerenopeenkruispunt.be/Projecten/Administratieproject/10ALVinspectiemapSteunlandbouw

 

20 september

=> Verwerkingspremie vezelvlas en vezelhennep (Afzonderlijke steunaanvraag verwerkingspremie)

 

30 september

=> Aanvraag zoogkoeienpremie

=> Aangifte vennootschapsbelasting 

=> Uiterste datum verhandeling MVC's (via Mestbankloket)

 

OKTOBER

1 oktober

=> Start staalnameperiode nitraatresidu (bodemstalen)

 

10 oktober

=> Voorafbetaling belastingen

=> Federale overheidsdienst Financiën

15 oktober

=> Aangifte bedrijfsvoorheffing bestuurder- zaakvoerder

 

15 oktober

=> Non- food (leveringsaangifte door inzamelaar)

=> Energiegewassen (leveringsaangifte door eerste verwerker)

=> Hoofdbestuur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer

20 oktober

=> BTW- kwartaalaangifte (handelingen van juli/ augustus/ september

 

31 oktober

=> Non -food op braak (oogstaangifte)

=> Energiegewassen (oogstaangifte)

=> Aangifte personen belasting

=> Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

NOVEMBER

02 november

=> Non-food : oogstaangifte.
=> Hop : Specifieke steunaanvraag hop.
=> Energiegewassen : oogstaangifte + aangifte van de geleverde hoeveelheid.

 

7 november

=> Groenbedekking (wijzigingenformulier)
=> Faunabraak (Origineel contract + aangifteformulier)

=> Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

15 november

=> Laatste dag staalnamecampagne nitraatresidu

=> Adviesdienst VLM

16 november

=> Verbod spreiden stalmest in alle gebieden.

=> Adviesdienst VLM

DECEMBER

15 december

Laatste dag voor aanvraag deelnameverklaring voor de Premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2018

Laatste dag voor aanvraag deelnamerverklaring aanvragen voor de premie voor het produceren van vleeskalveren 2018

Dep. Landbouw & Visserij

Dep. Landbouw & Visserij

18 december

aanvraag investeringssteun en steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

aanvraag overnamesteun jonge landbouwers

Dep. Landbouw & Visserij

Dep. Landbouw & Visserij

20 december

=> Aangifte bedrijfsvoorheffing bestuurder- zaakvoerder
=> Voorafbetaling belastingen

 
31 december

Laatste dag voor het melden van inscharingspercelen in het kader van de premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de agromilieuverbintenissen voor behoud lokale rundvee- en schapenrassen

Laatste dag voor het indienen van wijzigingen voor de registratie van de nateelt (andere dan EAG-groenbedekker)

Dep. Landbouw & Visserij

Dep. Landbouw & Visserij

Top