maandag , december , 05 2022

Bij controle heb je recht op ondersteuning door een derde als getuige.

Controle op je bedrijf: hoe pak je het aan?

Vlaanderen en Europa zien toe op de naleving en de handhaving van de vele wettelijke voorschriften rond een bedrijfscontrole. Geen enkel bedrijf is vrijgesteld, ook het jouwe niet. Hoe ga je te werk als je bedrijf wordt gecontroleerd? We geven enkele tips en interessante weetjes.

Waarom precies jouw bedrijf?

Elke overheidsdienst heeft een aantal controleurs ter beschikking. Die zijn bevoegd om de toepassing van hun specifieke wetgeving op jouw bedrijf ter plaatse te controleren. Voor de land- en tuinbouwsector gaat het onder meer om de VLM-Mestbank, de FOD (Federale Overheidsdienst) met sociale inspectie op de tewerkstelling, het FAVV (Federaal Voedselagentschap), het Agentschap voor Natuur en Bos, de gewestelijke milieu-inspectie en de Vlaamse Milieumaatschappij ... Bovendien stelt Europa dat 1% van alle bedrijven in Vlaanderen die MTR-premies ontvangen een reële en allesomvattende controle moet ondergaan. Dit houdt in dat er jaarlijks ook nog eens een 260-tal bedrijven worden gecontroleerd.

Gedragscode inspecteur en controleur

Elke controlerende dienst heeft een interne afspraak die regelt hoe zijn inspecteurs zich moeten gedragen bij een controle. Het FAVV beschikt sinds vorig jaar over een folder waarin een en ander wordt verduidelijkt. De informatie is ingedeeld in acht punten en is een inspiratiebron voor vele andere controlerende diensten (zie onderstaand kaderstukje).

Wanneer kan je een bezoek verwachten?

In de meeste gevallen krijg je op voorhand een telefoontje waarin het bezoek wordt aangekondigd. Als het gaat over een controlebezoek op de naleving van de randvoorwaarden van de MTR-reglementering, kan je best voorafgaandelijk de checklist overlopen die zal worden gebruikt. Deze checklist publiceerden we in Boer en Tuinder nr. 29-30 van 20 juli 2007 (bladzijde 23 tot 26). Elke wetgeving voorziet dat iemand altijd (desnoods op heterdaad) moet kunnen worden betrapt. Alle bezoeken moéten dus niet op voorhand worden aangekondigd. In elk geval kan niemand zich verzetten tegen een bezoek tussen 5 en 21 uur. Alle bedrijfslokalen moeten toegankelijk zijn. Van de officieel bekende bedrijfsleider wordt verwacht dat hij alle documenten kan voorleggen die nodig zijn om de controle vlot te laten verlopen.

Wat zijn je rechten tijdens het bezoek?

 • Je hebt het recht om te weten wie de controleur is en waarom hij op bezoek komt.
 • Je mag vragen stellen.
 • Je mag vragen om bijkomende onderzoeksdaden te stellen. Als er stalen worden genomen, heb je het recht om te vragen om een extra staal te nemen voor een eigen analyse (op jouw kosten) in een erkend labo.
 • Je mag getuigen inroepen, bijstand vragen en vragen om bemerkingen en verklaringen te noteren op het proces-verbaal.

Het proces-verbaal

De controleur neemt notities van zijn vaststellingen. Hij kan je aanmanen en/of bevelen om binnen een bepaalde termijn maatregelen te nemen. Meestal maakt hij ter plaatse een officieel verslag op van deze vaststellingen. Hij zal dit proces-verbaal ter ondertekening aan jou voorleggen. Al naargelang de wetgeving is er een termijn voorzien waarbinnen je als gecontroleerde een kopie van dit verslag moet ontvangen. Je hebt het recht om daarna nog bijkomende verklaringen af te leggen of per brief over te maken aan de controlerende overheidsinstantie.

De afhandeling

Enkele overheidsdiensten hebben de bevoegdheid om zelfstandig een administratieve boete op te leggen. Je kan dan binnen 30 dagen een bezwaarschrift terugsturen. De meeste overheidsdiensten zullen het proces-verbaal ook doorsturen naar de procureur des Konings. Die oordeelt of de zaak ernstig genoeg is om de bevoegde rechter in te lichten en te vragen een sanctie uit te spreken. Indien dit het geval is, heb je allang een advocaat gezocht en gevonden.

MTR-dossiers

Soms kan je pas bij ontvangst van het overzicht van de betaalde premies vaststellen dat een bepaald percentage wordt afgehouden omwille van het niet naleven van de randvoorwaarden. Het wordt dan hoog tijd om gebruik te maken van de 30 dagen om een bezwaarschrift in te sturen. Misschien is de procedure niet correct verlopen omdat je geen kopie hebt ontvangen van het proces-verbaal of omdat er een misverstand is ontstaan in de interpretatie van de pv's van aanverwante overheidsdiensten door de verantwoordelijken van het Agentschap Landbouw en Visserij.

De bemiddeling en begeleiding

Het is niet verboden om te corresponderen met de ambtenaren die de controle hebben gedaan of met de verantwoordelijken die de beslissing over de sanctie moeten nemen. Hou vooral voor ogen dat het belangrijk is om het dossier niet 'los' te laten. Weet dat de consulenten dienstbetoon van uw landbouworganisatie steeds tot jouw beschikking staan: maak er gebruik van! Auteur: Geert Storme, consulent Boerenbond

Klik hier voor artikel over 'Controleer even de controleur

Het Charter van de inspecteur en controleur van het FAVV (bron)

 1. Bij en vóór iedere controle stelt hij zich voor en toont de legitimiteitkaart. Hij vergewist zich ervan dat de rechten en de belangen van de gecontroleerde persoon gerespecteerd worden en dat zijn gedrag in overeenstemming is met de geldende procedures en instructies. Hij legt uit welke controles er zullen plaatshebben en op welke manier ze zullen verlopen. Hij verklaart aan de gecontroleerde persoon op welke manier hij zal geïnformeerd worden over de resultaten van de controles, de mogelijkheid tot beroep en hoe de reglementering kan worden geraadpleegd. Hij houdt rekening met de specifieke familiale omstandigheden en stelt zo nodig de controle uit.
 2. De controleur respecteert het beginsel van gelijkheid van behandeling van de gecontroleerde persoon. Elke gecontroleerde die zich in dezelfde situatie bevindt, wordt op een gelijke manier behandeld. Zij worden eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig en zonder vooroordelen behandeld. De maatregelen die genomen worden staan in verhouding tot de beoogde doelstelling.
 3. De controleur handelt op een professionele manier en voert zijn opdrachten rechtvaardig uit. Hij gedraagt zich zodanig dat het goede imago van het Agentschap behouden blijft en verbeterd wordt. Hij behandelt geen materies die niet tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren en laat zich niet in met het privéleven van de gecontroleerde personen. Hij legt het beleid van het Agentschap uit en onthoudt zich van persoonlijk commentaar op de wetgeving en de toe te passen procedures. Indien hem gevraagd wordt om op een illegale of op oneerlijke manier of in strijd met de ethiek van deze code te handelen, wordt dit onmiddellijk gemeld aan zijn hiërarchische overste.
 4. Hij is plichtmatig, correct, beleefd, respectvol en vriendelijk in alle omstandigheden. Hij is assertief als de omstandigheden dit vereisen. Bij controle zal niet gerookt worden en geen alcohol gebruikt worden.
 5. Hij blijft discreet met betrekking tot alle feiten en informatie die verkregen worden tijdens zijn controlebezoek. Hij haalt geen onrechtmatig voordeel of hij probeert geen voordeel te halen uit officiële inlichtingen, verkregen in het kader van zijn functie. Hij waakt erover om tijdens de controles op geen enkele manier zijn indrukken of de resultaten van de vaststellingen over te maken aan personen die geen deel uit maken van de controleopdracht. Zonder toelating van de hiërarchische chef, zal hij geen contact hebben met de media.
 6. Hij aanvaardt geen enkel geschenk van de gecontroleerde personen, behalve frisdranken, koffie en lichte maaltijden.
 7. Zijn kledij is in overeenstemming met het uitvoeren van zijn opdracht en met de reglementering die van toepassing is in de inrichting die gecontroleerd wordt, onverminderd de regels opgelegd door de inrichting. In de mate van het mogelijke is zijn kledij proper en verzorgd. Hij neemt al de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat hij, wegens zijn activiteit, schadelijke ziekten draagt die de te controleren inrichting kan benadelen.
 8. Hij ziet er op toe dat iedere vorm van verspilling wordt vermeden en dat de openbare middelen rationeel en economisch gebruikt worden.

Terug naar Kerntaken en controles