Je bent hier : Tips
maandag , juli , 04 2022

Nieuwe oplossingen en tips

07

Sociale bijdragen & Betalingsproblemen in een notendop

geplaatst op
Sociale bijdragen & Betalingsproblemen in een notendop

Anders dan als werknemer, sta je als zelfstandige zelf in voor je eigen zekerheid. Om de 3 maanden moet een zelfstandige zijn sociale bijdragen betalen. Dit om rechten op te bouwen voor je pensioen en kinderbijslag en uitkeringen voorzien bij ziekte en invaliditeit. Dat doe je allemaal door sociale bijdragen te betalen, en belangrijk… deze tijdig bij te sturen.

Hoe gaat men deze sociale bijdragen berekenen?

Hoeveel sociale bijdragen je betaalt, hangt af van:

  • je statuut – als zelfstandige in hoofdberoep betaal je doorgaans meer sociale bijdragen dan in bijberoep. 
  • je netto belastbaar inkomen, dus wat je overhoudt van je bruto-inkomsten na aftrek van je betaalde sociale bijdragen en beroepskosten.  

Zolang je werkelijk inkomen van dat jaar niet gekend is, betaal je voorlopige sociale bijdragen op basis van je inkomen van drie jaar voordien. Na twee jaar krijg je een eindafrekening en pas je bij wat je te weinig betaalde of krijg je misschien wel een deel teruggestort.

In 2019 betaal je dus sociale bijdragen naar je inkomen van 2016. Je hoeft dat zelf niet te berekenen - de fiscus bezorgt je inkomsten aan je sociaal verzekeringsfonds dat op zijn beurt je bijdragen voor je berekent en je een uitnodiging tot betaling stuurt.

Welke mogelijkheden zijn er wanneer het even moeilijker gaat?

Je kunt je voorlopige bijdragen, berekend op je inkomen van drie jaar geleden laten verminderen zodat ze beter overeenkomen met het verwachte inkomen van het lopende jaar.

Heb je als zelfstandige tijdelijk financiële of economische moeilijkheden, en kun je daardoor je sociale bijdragen niet betalen? Dan kun je een vrijstelling van bijdragen aanvragen. Voortaan volstaat het dat de zelfstandige tijdelijk met financiële of economische moeilijkheden te kampen heeft. Daardoor komen ook zelfstandigen in aanmerking die even naar adem moeten happen - bv. door een economische crisis of een gezondheidsprobleem - zonder behoeftig te zijn. Er zullen dus meer zelfstandigen in aanmerking komen om vrijstelling aan te vragen. Maar ook minder. Want het tijdelijk karakter van de problemen is voortaan cruciaal. Zo zal een zelfstandige die er jaar na jaar niet in slaagt om uit de financiële nood te geraken, niet langer vrijstelling na vrijstelling krijgen. Het systeem dient niet om structureel zwakke ondernemingen kunstmatig in leven te houden. Wie behoeftig is zal andere uitwegen moeten zoeken, bijvoorbeeld aankloppen bij het OCMW.

Wie beslist om de sociale bijdragen niet te betalen voor een bepaalde periode moet dit telefonisch of per e-mail aan zijn sociaal verzekeringsfonds laten weten. Dit is in eerste instantie heel belangrijk omdat zo onnodige inningsprocedures (kosten) vermeden kunnen worden.

Dit alles moet binnen de wettelijke termijn van 1 jaar volgend op het bijdragekwartaal waarvoor je vrijstelling wenst of op het kwartaal waarin je een eindafrekening hebt ontvangen.

Hoe bewijzen?

Wie vrijstelling aanvraagt, zal de volgende elementen moeten bewijzen: de moeilijke financieel-economische situatie, het tijdelijk karakter ervan en de onmogelijkheid om te betalen. Wat deze laatste voorwaarde betreft, zal het RSVZ onder meer nagaan of de zelfstandige nog financiële buffers heeft die hem toelaten om zijn bijdragen te betalen.

Sommige zelfstandigen moeten niet bewijzen dat ze zich in een financieel moeilijke situatie bevinden, met name ingeval van faillissement, collectieve schuldenregeling of gerechtelijke reorganisatie of als hun zaak getroffen is door een natuurramp, brand, vernieling of allergie.  Idem voor de zelfstandige die een leefloon geniet. Het RSVZ kan wel het tegenbewijs leveren.

Erkenning als ‘sector in crisis’?

De sector van de varkenshouders begin februari 2019 erkend als een “sector in crisis”. Op woensdag 24 april 2019 kregen de rundveehouders en de fruittelers dezelfde erkenning. Hierdoor kunnen de zelfstandige landbouwers werkzaam in deze sectoren een vrijstelling van hun sociale bijdragen op een vereenvoudigde manier aanvragen. Deze gepersonaliseerde formulieren ‘sector in crisis’ moeten aangevraagd worden via uw sociale verzekeringsfonds.

Ga ik al mijn sociale zekerheidsrechten behouden?

Een zelfstandige die vrijstelling van betaling krijgt, behoudt vrijwel al zijn sociale zekerheidsrechten. Zo blijf je het recht behouden op kinderbijslag, ziekte uitkeringen en de terugbetaling van gezondheidszorgen

Wat met mijn pensioen?

Maar de vrijgestelde kwartalen tellen niet mee in zijn pensioenloopbaan. Zijn pensioen zal dus (beperkt) lager uitvallen.

Om dat te vermijden, kan de zelfstandige de vrijgestelde bijdragen alsnog vrijwillig betalen op een later tijdstip, als hij uit de problemen is. Dat moet wel binnen de verjaringstermijn van 5 jaar.

De zelfstandige die zijn voorlopige bijdragen betaald heeft en alleen vrijstelling van de regularisatiebijdragen krijgt, behoudt wél zijn pensioenrechten.

Hoe vrijstelling aanvragen?

  • Vraag het standaardformulier bij je sociale verzekeringsfonds (bv. Acerta, Liantis, Group S, Xerius, Partena, Securex, …).
  • Vul het formulier in.
  • Stuur het aangetekend terug naar je sociale verzekeringsfonds of geef het er ter plaatse af tegen ontvangstbewijs.

Je sociale verzekeringsfonds zal je dossier doorsturen naar de dienst Vrijstelling van bijdragen van het RSVZ. De RSVZ zelf heeft ook nog zijn eigen aanvraagformulieren.

Je krijgt de beslissing aangetekend toegestuurd.

Online aanvragen mogelijk?

Online kun je enkel een vrijstelling aanvragen voor je eigen sociale bijdragen als zelfstandige. https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm

Kwijtschelding van verhogingen aanvragen

Het sociaal verzekeringsfonds moet bijdrageverhogingen aanrekenen in twee gevallen :

1° Zodra de sociale bijdragen niet (tijdig) zijn betaald.

2° Als blijkt dat je werkelijke inkomen (vastgesteld door de belastingen) toch hoger was  dan het inkomen (berekend door je boekhouder) waarmee je een verlaagde voorlopige bijdrage kreeg.

Je kan vragen om die verhogingen toch niet te moeten betalen. Zo'n aanvraag tot kwijtschelding kan alleen maar in de volgende situaties:

1° Je gezin is behartigenswaardig (bijvoorbeeld : ziekte, overlijden, onbetaalbare schulden, een klein inkomen, economische tegenslag)

2° overmacht (bijvoorbeeld : brand, overval, diefstal, ontploffing, faillissement van grote klant of leverancier)

3° wanneer je, wegens de speciale aard van jouw beroepsbezigheid, kan beschouwd worden als niet onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen (bijvoorbeeld een toevallige helper).

Hoe aanvragen?

Vraag eerst een rekeninguittreksel bij je sociaal verzekeringsfonds zodat je een goed overzicht hebt. Daarna moet je een aanvraag sturen naar jouw sociaal verzekeringsfonds. Dit kan met een gewone brief, een aangetekende brief is niet noodzakelijk. In die aanvraag moet je zo goed mogelijk uitleggen en bewijzen dat je in een van de 3 hierboven uitgelegde situaties zit of zat. 

Vervolgens zal het fonds de aanvraag doorspelen aan het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) dat de beslissing neemt op basis van de motivering (en bewijsstukken).

Het RSVZ kan beslissen tot een volledige of een gedeeltelijke kwijtschelding, maar het kan ook weigeren. Tegen een beslissing inzake de kwijtschelding is geen beroep mogelijk.

Posted in: Algemeen | Tags: Sociale bijdragen , uitstelling sociale bijdrage , vrijstelling sociale bijdrage , kwijtschelding | Comments (0) | View Count: (2267)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top