Je bent hier : Tips
zaterdag , oktober , 16 2021

Nieuwe oplossingen en tips

11

Melden van schade: laatste aanpassing voor het Vlaams Rampenfonds

geplaatst op
Melden van schade: laatste aanpassing voor het Vlaams Rampenfonds

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Voor rampen die zich voordeden tot eind 2019 blijft het onderscheid tussen algemene rampen (behandeld door het Vlaams Rampenfonds) en landbouwrampen (met enkel landbouwschade), behandeld door het Departement Landbouw & Visserij, bestaan.

De algemene rampen van 2018 en 2019 worden behandeld conform het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van voormeld decreet.

Welke schade komt in aanmerking?

Als je schade hebt geleden contacteer je eerst je verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (brandpolis). Lees meer over welke schade wel en niet in aanmerking komt.

Wat schade in de landbouwsector betreft zijn deze regels van toepassing.

Brede weersverzekering

Belangrijke wijziging voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering. Overgangsperiode voor de schadelijke weersfenomenen die zich voordoen met ingang van 1 januari 2020

Lees hier meer info over de brede weersverzekering en wat deze maatregel inhoudt.

Nieuw: melden van schade

Niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de getroffenen zelf, dienen vanaf heden binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds.

Overgangsmaatregel voor schade tussen 1 januari en 9 november 2020

Voor schade die werd geleden door een schadelijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog tot en met 8 januari 2021 een aanvraag tot erkenning worden ingediend.

Hoe aanvraag indienen?

De aanvraag kan online ingediend worden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Als je het op papier wil indienen kan je het meldingsformulier downloaden. Dit ingevulde formulier bezorg je dan aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres vermeld in het formulier.

Concreet

Als je deze zomer schade gehad hebt door de droogte, hitte of zonnebrand, gelieve dit dan nu te melden aan het rampenfonds. Hier hoeven geen documenten meegestuurd te worden. Je moet enkel een raming van de schade maken.

Op die manier kan de Vlaamse Overheid nagaan of aan het financieel criterium voor de erkenning van een (landbouw)ramp voldaan is.

Let wel: de meldingen gelden niet als een aanvraag tot vergoeding van schade. Dat zal pas kunnen gebeuren nadat het schadelijke weersverschijnsel als ramp erkend is.

Enkel de landbouwers die een brede weersverzekering hebben afgesloten zullen bij een mogelijke erkenning ook effectief een schadevergoeding kunnen aanvragen. Maar om de drempelwaarde van schade nodig voor erkenning (100 mio Euro op Vlaams niveau) te bereiken is het belangrijk dat zoveel mogelijk schadelijders dit ook doorgeven.

Geen brede weersverzekering afgesloten

Gedurende de overgangsperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 kan schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe kunnen verzekerd worden door een brede weersverzekering, maar die niet verzekerd zijn, nog gedeeltelijk vergoed worden voor de risico’s vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte.

Meer info: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Posted in: Algemeen | Tags: schade , landbouwramp , vlaams rampenfonds , rampenfonds | Comments (0) | View Count: (828)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top