Je bent hier : Tips
maandag , december , 05 2022

Nieuwe oplossingen en tips

10

Controle afstandsregels tot waterlopen verscherpt

geplaatst op
Controle afstandsregels tot waterlopen verscherpt

De bedrijvigheid op de velden begint weer toe te nemen. Bij werkzaamheden op het veld moeten er echter enkele afstandsregels tot waterlopen in acht genomen worden, zeker nu er strengere handhaving op komst is. We herhalen ze nog even kort.

Algemene wetgeving

Het decreet integraal waterbeleid legt volgende regels op langs oppervlakte waterlichamen.

 • Verbod op grondbewerkingen in de 1ste meter vanaf de talud insteek
 • Voorzie een bufferstrook van 5 meter waar geen bemesting met fosfor en/of stikstofhoudende meststoffen is toegelaten
 • Hou minimaal 1 meter afstand van het oppervlakte waterlichaam bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (de juiste afstanden zijn terug te vinden op het etiket van de producten of op www.fytoweb.be)

Naast het decreet geldt ook de regelgeving van de 1 meter teeltvrije zone. Op deze meter gelden volgende regels:

 • Verbod op het uitvoeren van grondbewerkingen
 • Verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; pleksgewijze behandeling van akkerdistel is ook niet toegestaan
 • Verbod op gebruik van meststoffen
 • Productieve teelt in die zone niet toegelaten

Op vandaag worden nog steeds overtredingen vastgesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de oevers van waterlopen, in de spuitvrijezones en op wegbermen.

Erfdienstbaarheid

Om het onderhoud van de waterlopen mogelijk te maken hebben de waterloopbeheerders het recht tot toegang op de eerste 5 meter langs een waterloop, de zogenaamde erfdienstbaarheid zone. Op deze zone gelden volgende regels:

 • Verbod op vaste constructies (vb. schuilhokken)
 • Verbod voor het (tijdelijk) opslaan van materiaal
 • Bij afsluitingen moet er een doorgang van 5 meter worden voorzien loodrecht op de erfdienstbaarheidszone
 • Afsluitingen of hagen die op de talud insteek staan, mogen niet hoger zijn dan 1-meter
 • Bomen mogen aanwezig zijn maar met een onderlinge plantafstand van 10m

Regelgeving bij beheer van perceelsranden

Het maaien van de perceelsranden op de velden is heel het jaar door toegelaten. Hou echter rekening met het broedseizoen van onze weide- en akkervogels. Probeer dus maaien te vermijden tussen 1 april en 15 juli. Is er een rietkraag aanwezig? Stel dan het maaien uit tot 15 augustus.

Het maaien van perceelsranden en bermen langs openbare domeinen valt onder het bermbesluit. Volgende regels dienen hierbij dus in acht te worden genomen:

 • Maaien van begraasde bermen:
  • 1ste maaibeurt vanaf 16 juni
  • 2de maaibeurt vanaf 16 september

Het maaisel dient binnen de 10 dagen te worden afgevoerd.

 • De werkzaamheden dienen zo te worden uitgevoerd dat de ondergrondse plantendelen niet worden beschadigd.
 • Houtige gewassen mogen niet beschadigd worden gedurende werkzaamheden

Controles

Controles op het naleven van deze regels worden uitgevoerd door de VLM en De natuurinspectie. Tevens zijn de regels rond het aanhouden van de 1-meter teeltvrije zone opgenomen in de regelgeving van vegaplan.
Let op, het toezicht wordt verstrengd. Controleer dus zeker of je de regelgeving goed naleeft.

 Bron: Inagr

Posted in: Algemeen | Tags: waterlopen , waterbeleid , gewasbescherming | Comments (0) | View Count: (1297)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43